Sammen for barn og unge


Barn og unge som sliter, trenger handlekraftige voksne – ansvarspersoner som sørger for rask og effektiv hjelp. Derfor har vi laget Okei, et elektronisk verktøy som kan brukes av alle som har sitt virke blant barn og unge. Fra oppdagelse til iverksetting av tiltak sørger Okei for at du som ansvarlig voksen får den informasjonen du trenger og konkrete råd om hvordan du skal gå frem når du ser at et barn har det vondt.

Minos lager systemer, rutiner, maler og sjekklister for helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Med det har selskapet som mål å øke livskvaliteten og redusere skjevutvikling for barn og unge ved å sørge for tidlig intervensjon og rett hjelp til rett tid .

Fokuset vårt: Systemet og helheten skal fungere til beste for enkeltindividene. 

Det går nesten 624 000 elever i grunnskolen i Norge. De aller fleste sier at de har det godt og trives. På den andre siden er det hvert år mellom 40 000 og 60 000 barn og unge som sier at de blir mobbet. 10 000 barn lever med psykisk syke foreldre. 54 620 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i 2016. Skjevutvikling starter ofte tidlig og kan føre til dårligere livsvilkår langt opp i voksen alder. Nesten 1/3 av barn og unge sier at de har hatt selvmordstanker, og en av ti har forsøkt å skade seg selv. Noen barn tilhører også to eller flere kategorier. Årsaksforholdene er sammensatte og komplekse, og selvmordsforebyggende tiltak må derfor settes inn både i og utenfor helsevesenet (NSSF, 2013).

I Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47, 2008-2009) slås det fast at det er en klar sammenheng mellom negative livserfaringer i barndommen og helseproblemer som voksen. Det er bred enighet om at det er det offentliges ansvar å tilby gode og likeverdige helse- og omsorgstilbud til hele befolkningen, uavhengig av den enkeltes økonomi eller bosted.

I oppvekstrapporten for 2013 (Bufdir) kan vi lese at psykiske plager, som kan være av ulik alvorlighetsgrad, er et av de største helseproblemene blant barn og unge i Norge.

I NOU 2009:22 (pkt. 7.2.3 s. 100) etterlyses en bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge, og utvalget anbefaler at kommunen utarbeider en generell kartlegging og standardiserte sjekklister for tidlig innsats for barn og unge.

I Norge jobbes det på mange nivåer for at barn og unge skal ha en god oppvekst. Samlet sett er det likevel et stort behov for å etablere et oversiktlig og enhetlig system for å fange opp og ivareta våre unge.

Tidlig hjelp vil ha flere gunstige langtidseffekter: Det gjør at barnet eller ungdommen er bedre rustet i voksenlivet, sørger for stabil aktivitet i arbeidslivet og gir en generelt økt livskvalitet.

Minos tror på menneskers evne til å se hvem som strever. Vi tror at det går an å forhindre flere tragedier som Kristoffer, Odin eller den 10 år gamle gutten som sultet i hjel i Oslo.