Et HMS-system for barnnylogo_okei.png

Hva er Okei?

Okei fungerer som et HMS-system for barn, brukt av voksne. Det er et elektronisk, skybasert verktøy ansatte ved skoler og barnehager kan bruke for å få hjelp til bedre å vurdere bekymringer de har for barn de jobber med. Ved hjelp av et spørsmålssett utarbeidet i tett samarbeid med fagfolk ledes brukeren frem til råd og en handlingsplan for hvordan den konkrete situasjonen bør håndteres. Programmet er brukervennlig og sikrer en tryggere og mer systematisk måte å håndtere bekymringer for barn eller ungdom man mistenker kan slite med mobbing eller ulike former for omsorgssvikt. Med andre ord: Okei er et uvurderlig hjelpemiddel i arbeidet med barn og unge i vansker. 

Gå til OKEI

Hva kan Okei hjelpe med?


Oppdage

  • Oppdage faresignaler på at barn og ungdom ikke har det bra. Å bli oppmerksom på om det er noe ved et barns handlingsmønster eller andre ting du har registrert ved barnet som er bekymringsfullt, er det første steget for å kunne hjelpe.

Kartlegge

  • Kartlegging av problemet eller bekymringen.

Etablere

  • Etablere rett tiltak til rett tid. 

Iverksette

  • Iverksette tiltak

Okei gir klare rutiner, sjekklister, kontaktinformasjon og råd for å iverksette og følge opp tiltak, samt tidsplaner, påminnelser og ansvarsfordeling mellom personer og instanser som er involvert i å håndtere tiltakene.

 

nyblomst.png

trafikklys.png

Hvordan fungerer Okei?

Spørreskjemaet analyseres elektronisk etter utfylling og hjelper den voksne å vurdere alvorlighetsgraden i en bekymring han eller hun har for et barn eller en ungdom. Det gis ulike fargekoder etter alvorlighetsgrad og tilpassede råd til videre fremgangsmåte, med klart definerte mål, ansvarsfordeling og tidsfrister. Spørreskjemaet danner grunnlaget for konkrete prosedyrer i enkeltsaker, enten problemene handler om mobbing, overgrep, omsorgssvikt eller psykiske lidelser. Samtidig knyttes de ulike aktørene som skal være involvert i en bekymringssak sammen og gis klart definerte roller i saksgangen.

Brukeren av Okei kan også klikke seg frem til ressurser, prosedyrer og intuitive skjemaer tilpasset tema og alvorlighetsgrad. Systemet er inspirert av medisinsk indeks.


 

For demo av systemet, ta kontakt med oss!

 

Kontakt oss