NAV gir tilskudd til sosiale entreprenører

21. feb. 2018

Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. 

Om tilskuddet

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører for 2018, deles ut over statsbudsjettets kapittel 0621 post 70.

Hensikten med støtteordningen er å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Forutsetningen for å motta støtte er at bedriften bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Samtidig forutsettes det at bedriften har en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig.

Det kom inn over 70 søknader på totalt 50,6 millioner kroner for i år. Av disse er 20 søknader om videreføring av aktivitet som fikk tilskudd i 2017. Det er søkt om videreføring for i alt 17 millioner kroner. De resterende 50 søknadene gjelder ny aktivitet. Over ordningen er det om lag 16 millioner kroner til fordeling i 2018.

 

Innvilget støtte

Minos har de siste to årene mottatt denne støtten og fikk det også for inneværende år. 

For Minos' vedkommende har støtten vært vesentlig i utviklings- og oppstartfasen av Okei. Et av målene med Okei er jo nettopp å hindre at barn utsettes for sosial eksklusjon, enten det er gjennom mobbing eller omsorgssvikt.